Organisation Ellen AB

Organisationen speglar bolagets verksamhet och är indelad i fem ansvarsområden:
-    Regulatory Affairs & QA
-    Marknad & Försäljning
-    Inköp & Logistik
-    Administration
-    Ekonomi


Varje område har en ansvarig person som rapporterar direkt till VD. I det fall platsen som ansvarig för ett område är vakant kan detta tilldelas annan person i linjeorganisationen.

Styrelse
Styrelsen utses på bolagsstämman av ägarna. Styrelsens arbete regleras i Bolagsordningen och Styrelsens arbetsordning.

Vetenskapligt Råd
Vetenskapliga Rådet består av sakkunniga rådgivare som inte har något juridiskt ansvar gentemot bolaget. Ersätts med konsultarvode för nedlagd tid.

VD
VD verkställer styrelsens beslut och ansvarar för bolagets dagliga och långsiktiga verksamhet, dess personal samt produkter.
VD utses av styrelsen. Arbetet regleras i VD-instruktionen.

Ledningsgrupp
Ledningsgruppen planerar och följer upp bolagets verksamhet.
Ledningsgruppen består av ansvarig för respektive funktion och VD.

QA / RA
QA/RA ansvarar för underhåll av kvalitetsledningssystemet (QA) med syfte att hålla detta uppdaterat och implementerat, regulatoriska ärenden (RA), alla typer av löpande kvalitetsärenden. QA/RA är som ledningens representant i kvalitetsfrågor ansvarig för att till ledningen rapportera om kvalitetsystemets funktion och eventuella behov av förbättringar samt säkerställa medvetenheten om författningskrav och kundkrav i organisationen.
Kvalitetschefen har befogenheter att
•    stoppa produktion om produkt inte uppfyller prestanda och säkerhet
•    stoppa produktion om felaktigheter, tekniskt eller dokumentationsmässigt, kan leda till icke kvalitetssäkrade produkter


Marknad & försäljning
Försäljning ansvarar för försäljning och kommunikation med nya och befintliga distributörer av nya och befintliga produkter.
Denna avdelning ansvarar även för produktutveckling och produktförbättring. Riktlinjer för kvalitet och regulatoriska frågor hanteras i samråd med QA/RA.

Inköp & logistik
Inköp ansvarar för inköp av produktionsrelaterade material och tjänster inom ramen för givna instruktioner.
Logistik & lager ansvarar för distribution och transport av råmaterial, intermediat och färdiga produkter samt lagerhantering av dessa inom ramen för givna instruktioner.

Administration & ekonomi
Ekonomi & administration ansvarar för löpande bokföring, ekonomihantering, förvaltningsärenden, korrespondens, dokumenthantering och allmänna kontorsgöromål.